ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ฉบับแก้ไขล่าสุด วันที่ 19 เมษายน 2562
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ เป็นสัญญาระหว่าง บริษัท ทีทูพี จำกัด ผู้ให้บริการได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องตามกฎหมายจากกระทรวงการคลัง ใบอนุญาตค(3) 001/2555 และ ค(6) 001/2558 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง และ “ผู้สมัครขอใช้บริการ” ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อการขอใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชำระค่าสินค้า ค่าบริการ และเงินอื่นใดให้กับบริษัท เอสซีจีซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “เอสซีจี” และ/หรือ บริษัทในเครือ และ/หรือ บริษัทอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ ซึ่งบริษัทตกลงรับให้บริการข้างต้น
SCG Family Cash Card เป็นบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้ชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ แก่ร้านค้า โดยบริษัททำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในฐานะผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเท่านั้น
ระเบียบ / ข้อบังคับ / เงื่อนไข / สิทธิ / ภาระผูกพัน / ข้อจำกัดสิทธิ / ข้อสงวนสิทธิ / ขอบเขต และความรับผิดของคู่สัญญาตามสัญญานี้ มีผลผูกพัน และกำหนดสิทธิ/หน้าที่และความรับผิดของผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการควรอ่านและทำความเข้าใจสัญญานี้อย่างละเอียด โดยบริษัทสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการพิมพ์หรือเก็บบันทึกสัญญานี้ไว้ เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของบริษัทผู้ใช้บริการสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.scgfamily.com
การคลิก “ยอมรับ” หรือ “ยืนยัน” หรือ “เปิดใช้บัตรเติมเงิน SCG Family Cash Card” ข้อความใดอันมีความหมายเดียวกัน เพื่อการเข้าใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ รวมทั้งยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ และ/หรือ เอกสารอ้างอิงอื่น ๆ ที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ยังถือว่าผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าสัญญานี้เป็นสัญญาระหว่างบริษัทและผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการเป็นผู้ลงนามให้มีผลผูกพันและบังคับได้ตามกฎหมาย สิทธิใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ ผู้ใช้บริการยินยอมและตกลงให้บริษัทและเอสซีจี มีสิทธิที่จะกำหนด / แก้ไขเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง / ยกเลิก ได้ตามความเหมาะสมและตามความเห็นชอบของบริษัท รวมทั้งยินยอมและตกลงให้บริษัท แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงสัญญานี้ไม่ว่าบางส่วน และ / หรือ ทั้งหมดได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และคู่สัญญาตกลงให้ถือว่าข้อตกลงและเงื่อนไขที่แก้ไขใหม่นี้มีผลใช้บังคับแทนข้อตกลงและเงื่อนไขเดิม เมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่บริษัทได้แจ้ง หากมิได้เป็นการฝ่าฝืนหรือล่วงละเมิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงจะถูกประกาศให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด
  ความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างผู้ใช้บริการ กับ บริษัท ทีทูพี จำกัด
  ในสัญญานี้บริษัทเป็นผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบแก่ความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากการละเลย และ/หรือ ความบกพร่องต่อหน้าที่ของบริษัทภายใต้เงื่อนไขข้อบังคับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้โดยเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัท หรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น

  ผู้ใช้บริการได้ศึกษาและทำความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วและยอมรับความเสี่ยงใด ๆ อันเกิดจากการทำธุรกรรมทางการเงินและการใช้ระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ SCG Family Cash Card ตามสัญญานี้
  บริษัทไม่ใช่ธนาคาร และบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นบริการดำเนินการชำระเงินให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งไม่ใช่ประเภทธุรกิจและ/หรือบริการของธนาคารแต่อย่างใด และบริษัทไม่ใช่ผู้บริหารผลประโยชน์ในเงินทุนของผู้ใช้บริการ แต่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนหรือผู้เก็บรักษาเงินทุนของผู้ใช้บริการเท่านั้น
  สิทธิหน้าที่/ภาระผูกพันและความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
  ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โดยผู้ใช้บริการได้ตรวจสอบข้อมูล เงื่อนไขและรูปแบบ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม Cash Back คะแนนสะสม หรือสิทธิประโยชน์อื่น และรายละเอียดอื่น ๆ โดยถี่ถ้วนแล้วจึงได้ตกลงทำการสมัครตามวิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทกำหนดและแจ้งให้ท่านทราบโดยวิธีใด ๆ หรือประกาศบน เว็บไซต์ www.scgfamily.com
  กรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ได้เป็นสมาชิก SCG Family การสมัครใช้บริการ SCG Family Cash Card ผู้ใช้บริการต้องสมัครสมาชิก SCG Family เพื่อใช้รหัสสมาชิก SCG ID ในการสมัครใช้บริการ SCG Family Cash Card โดยผู้สมัครตกลงให้ข้อมูลการลงทะเบียนที่ถูกต้องครบถ้วนและพร้อมที่จะแจ้งข้อมูลล่าสุดแก่บริษัทตามที่บริษัทกำหนด รวมทั้งผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นในการลงทะเบียน หากข้อมูลทั้งหมด หรือ บางส่วนที่ผู้ใช้บริการแจ้งไม่เป็นความจริง ไม่ครบถ้วน และ/หรือ ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม บริษัท และ / หรือตัวแทนมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการกับผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

  โปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการต่าง ๆ ของ SCG Family อย่างละเอียดก่อนสมัครเข้าใช้บริการ โดยท่านสามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขของ SCG Family ได้ที่ www.scgfamily.com
  ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการบัตร SCG Family Cash Card หรือเติมมูลค่าในบัตรได้ที่ ร้านSCG Home Solution, SCG Experience, Roofing Center และ COTTO LIFE สาขาที่ร่วมรายการกับ SCG Family โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมผ่าน www.scgfamily.com ซึ่งร้านค้าเหล่านี้ถือเป็นตัวแทนของบริษัทในการให้บริการ
  เมื่อสมัครใช้บริการ SCG Family Cash Card และเติมเงินในบัตร SCG Family Cash Card แล้ว ผู้ใช้บริการสามารถใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตร SCG Family Cash Card ชำระค่าสินค้าหรือบริการที่ร่วมรายการตามเอกสารแนบ 1 ของเอสซีจี และ/หรือ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมรายการได้ที่ www.scgfamily.com
  ผู้ใช้บริการสามารถแลกเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เหลืออยู่ในบัตร SCG Family Cash Card คืนเป็นเงินสดได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารนี้ โดยติดต่อที่ SCG Contact Center ได้ที่เบอร์ 02-586-2222

  เมื่อบริษัทตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ และหัก ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ Cash Back คะแนนสะสม หรือสิทธิประโยชน์อื่น เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะคืนเงินให้แก่ท่านโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะได้รับเงินคืนภายในเวลาไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่ผู้ใช้บริการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการขอคืนเงินตามที่กำหนดครบถ้วน
  ในการใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการต่าง ๆ แต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการต้องแจ้งรหัสสมาชิก SCG ID หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ และจะต้องแสดงบัตร SCG Family Cash Card หรือแจ้งหมายเลขบัตร SCG Family Cash Card แก่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ ระบบจะส่งรหัสยืนยันตัวตน (OTP) ที่แตกต่างกันไปในแต่ละครั้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ในการลงทะเบียนสมาชิก ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งรหัส OTP ดังกล่าวแก่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการภายในเวลาที่กำหนด เพื่อยืนยันตัวตน
  ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการแจ้งรหัส OTP ที่ถูกต้องแก่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้บริการเอง
  ผู้ใช้บริการจะต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่จะทำให้รหัส OTP ที่ถูกส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ถูกเปิดเผย การเปิดเผยรหัส OTP ของผู้ใช้บริการถือเป็นการทำผิดสัญญานี้ หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการเปิดเผยรหัสผ่าน ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นเอง โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำรายการใด ๆ โดยผู้อื่นซึ่งได้แจ้งรหัสสมาชิก SCG ID และรหัส OTP ที่ถูกต้องที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้
  ผู้ใช้บริการรับทราบว่า มีเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบรหัสสมาชิก SCG ID และสามารถรู้ OTP ที่จะส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านแจ้งไว้ได้ และ/หรือกรณีที่บัตร SCG Family Cash Card สูญหายหรือถูกขโมย ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการแจ้งให้บริษัททราบโดยทันที ดังนี้
   แจ้งระงับการใช้บริการชั่วคราว และ/หรือถาวร และ/หรืออายัดหรือระงับการจ่ายเงินโดยทันที โดยแจ้งมายัง SCG Contact Center ได้ที่เบอร์ 02-586-2222 หากผู้ใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการหรือขอเปลี่ยนแปลง หมายเลขโทรศัพท์สำหรับแจ้ง รหัส OTP ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งยกเลิกการใช้บริการและ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรและ/หรือส่งเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยแจ้งผ่าน SCG Contact Center ได้ที่เบอร์ 02-586-2222 หรือ ช่องทางอื่นใดที่บริษัทแจ้งให้ทราบ โดยผู้ใช้บริการจะต้องได้รับทราบผลการยืนยันการยกเลิกการใช้บริการจากบริษัท หรือหมายเลขโทรศัพท์แล้ว จึงจะถือว่าเป็นการยกเลิกการใช้บริการ และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์

   การดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำธุรกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้วโดยใช้รหัสสมาชิก SCG ID และ/หรือ OTP ที่แจ้งมายังหมายเลขโทรศัพท์เดิมก่อนการยกเลิกมีผลสมบูรณ์ และไม่มีผลกระทบต่อภาระผูกพันใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการมีอยู่กับบริษัท
  ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้ถือว่าคำสั่งใด ๆ ที่บริษัทได้รับจากวิธีข้างต้น ถือว่าเป็นการกระทำของผู้ใช้บริการและ/หรือเป็นคำสั่งของผู้ใช้บริการที่ถูกต้อง และมีผลผูกพันผู้ใช้บริการโดยสมบูรณ์ทันที รวมทั้งให้ถือว่าเป็นการที่ผู้ใช้บริการได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ไว้กับบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมผ่านการบริการในครั้งนั้น ๆ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงยอมรับการบันทึกหลักฐานหรือบันทึกคำสั่งใด ๆ ซึ่งบริษัทได้รับหรือจัดทำเพื่อแสดงธุรกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการ หรือธุรกรรมอื่นใดที่ผ่านบริการนี้ เป็นพยานหลักฐานอันเป็นที่สุดและยกขึ้นอ้างยันผูกพันผู้ใช้บริการในการพิสูจน์มูลหนี้ การหัก และ/หรือการโอนเงิน และ/หรือการใช้บริการใดๆ ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย แม้ว่าข้อมูลนั้นจะถูกบันทึกเก็บรักษาและ/หรือรวบรวมไว้ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม
  ผู้ใช้บริการตกลงว่า บรรดาข้อมูลรายงานต่าง ๆ ที่บริษัทจัดให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น บริษัทอาจทำการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวที่บกพร่อง ล่าช้าให้ถูกต้องทันสมัยได้ภายหลัง และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการในความบกพร่องล่าช้าผิดพลาดใด ๆ ของข้อมูลดังกล่าว อันเกิดจากเหตุต่าง ๆ ซึ่งอยู่นอกอำนาจกำกับดูแลของบริษัท และ/หรือระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์ขัดข้อง หรือการรับ-ส่งสัญญาณผิดพลาดล่าช้า และเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ เป็นต้น
  ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และบริษัทเป็นผู้ให้บริการเพื่อซื้อสินค้า บริการและ/หรือชำระค่าสินค้าหรือบริการ และทำธุรกรรมตามคำสั่งของผู้ใช้บริการ บริษัทจึงไม่รับประกันคุณภาพของสินค้าและบริการของเอสซีจี และ/หรือ ร้านค้า โดยผู้ใช้บริการต้องติดต่อกับเอสซีจีโดยตรงเรื่องการรับประกันและการแก้ไขความชำรุดบกพร่องของสินค้า/บริการ รวมถึงการขอใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีและเอกสารต่าง ๆ ที่ เอสซีจีจะต้องออกให้
  ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ ได้ที่แอปพลิเคชั่น SCG HOME ได้ผ่าน www.scgfamily.com
  ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบของบริษัท ด้วยวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ต่อครั้งต่อวัน และสามารถเก็บเงินคงเหลือไว้ในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ SCG Family Cash Card ได้ไม่เกิน 4,000,000 บาท และผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงยินยอมว่า ทางบริษัทจะรวมเงินทุนคงเหลือในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการกับเงินคงเหลือของผู้ใช้บริการอื่น ๆ ไว้ในบัญชีธนาคาร (บัญชีรวม) ที่บริษัทเป็นเจ้าของ ซึ่งผู้ใช้บริการได้ยินยอม และยอมรับว่ารายได้หรือผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดขึ้นในบัญชีรวมนั้นจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดยผู้ใช้บริการตกลงจะไม่รับดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่บริษัททำหน้าที่เก็บรักษาเงินทุนนั้น ๆ
  ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือในการใช้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการได้แสดงไว้ในเอกสารนี้ หรือบนเว็บไซต์ www.scgfamily.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทแจ้งให้ทราบ
  ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการให้บริการใด ๆ ของบริษัทอาจมีความล่าช้า ไม่ว่าเกิดขึ้นจากระบบและ/หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้อง ชำรุด ซ่อมแซม ระบบสื่อสาร รับ-ส่ง สัญญาณผิดพลาด รับฟังข้อมูลคลาดเคลื่อนรวมถึงระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารโทรคมนาคม หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ หากมีพฤติการณ์หรือเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของบริษัท หรือไม่อาจให้บริการได้เป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาด ล่าช้า รวมถึงการระงับการให้บริการบางประเภทหรือทั้งหมดด้วย
  ผู้ใช้บริการตกลงที่จะใช้ความระมัดระวังอย่างถึงที่สุด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงในการเก็บรักษา รายละเอียดข้อมูลรหัส SCG ID หรือหมายเลข OTP ต่าง ๆ เป็นความลับ หากบุคคลอื่นล่วงรู้ข้อมูลดังกล่าว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ใช้บริการมีพฤติการณ์หรือมีความพยายามที่จะใช้บริการของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ หรือการจัดการบัญชีผู้ใช้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการรุกรานทางข้อมูล การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและความพยายามทำลายระบบรักษาความปลอดภัยหรือการทำงานของระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ SCG Family Cash Card

  ในกรณีเช่นนี้ ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการได้ทันทีและผู้ใช้บริการตกลงรับผิดในความเสียหายจากการกระทำดังกล่าว รวมถึงการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาตามกฎหมายต่อไปด้วย
  หากบริษัทพบว่าผู้ใช้บริการเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายใด ๆ และ/หรือมีพฤติการณ์ในทางล่วงละเมิดต่อข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมดแห่งสัญญานี้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกสัญญานี้ทันที

  ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท รวมทั้งจะไม่ขัดขวางและผู้ใช้บริการยินยอมช่วยเหลืออำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ให้กับบริษัท ตัวแทนของบริษัท บุคคลอื่นใดที่บริษัทกำหนดและพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ เข้าไปยังส่วนที่ถูกคุ้มครองโดยรหัสผ่านบนเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ถือว่าบริษัทไม่มีส่วนในการกระทำใด ๆ ของผู้ใช้บริการและไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดจากการกระทำดังกล่าวของผู้ใช้บริการ และหากเกิดความเสียหายแก่บริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมจากการกระทำดังกล่าวของผู้ใช้บริการ บริษัทมีสิทธิที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ใช้บริการได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญา
  ผู้ใช้บริการได้พิจารณารายละเอียดสินค้าหรือบริการอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นอย่างดีแล้วก่อนเข้าทำสัญญาซื้อขาย รับบริการ และ/หรือทำสัญญาใด ๆ กับเอสซีจี และ/หรือ ร้านค้า และผู้ใช้บริการยอม เข้าเสี่ยงภัยและแบกรับภาระความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการเองทุกกรณี กรณีมีความจำเป็นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของการกระทำธุรกรรมของผู้ใช้บริการ เมื่อบริษัทได้บอกกล่าวและแจ้งความประสงค์ดังกล่าวแก่ผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงจะส่งรายละเอียดข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่บริษัทหรือธนาคาร ผู้ให้บริการรับชำระบัตรเครดิตในทันทีหรือภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งผู้ใช้บริการยินยอมช่วยเหลือตามสมควรเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสาร/ข้อมูลดังกล่าวโดยจะไม่กระทำการใด ๆ เพื่อเป็นการทำลาย ทำให้เสื่อมค่า ทำให้สูญหายหรือเสียหาย ทำให้ไร้ประโยชน์ แก่เอกสารหรือข้อมูลนั้น ๆ และผู้ใช้บริการตกลงจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการกีดกัน หรือ ขัดขวางการทำงานของบริษัทหรือธนาคารด้วย
  กรณีผู้ใช้บริการได้รับเงินในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์อันเนื่องมาจากการเติมเงิน หรือ ธุรกรรมอื่น ๆ และปรากฏต่อมาว่าธนาคาร หรือ สถาบันการเงินเจ้าของบัตร หรือช่องทางเติมเงินไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ปฏิเสธรายการการชำระเงินหรือการจ่ายเงินอันเนื่องมาจากกรณีเจ้าของบัตรยกเลิกบัตร อายัดบัตร หรือ กรณีมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต หรือ ด้วยสาเหตุอื่นใดไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม และบริษัทถูกหักเงินจากบัญชีเงินฝากของบริษัทหรือบริษัทได้ชำระเงินคืนให้แก่ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นนั้นแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงจะคืนเงินเท่ากับเงินจำนวนที่บริษัทได้ชำระคืน หรือถูกหักจากบัญชีของบริษัท พร้อมกับค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บจากบริษัทให้แก่บริษัท หรือยินยอมให้บริษัทหักเงินจำนวนดังกล่าวจากเงินในบัตร SCG Family Cash Card ของผู้ใช้บริการได้ทันทีเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันที่บริษัทถูกหักเงินออกจากบัญชีเงินฝากหรือได้ชำระเงินคืนแก่ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น โดยผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ยกข้ออ้างหรือข้อต่อสู้ใด ๆ ขึ้นปฏิเสธความรับผิดดังกล่าว
  กรณีบริษัทตรวจพบว่ามีการเติมเงินหรือชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ SCG Family Cash Card โดยทุจริตและ / หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมความไม่สุจริตในการทำธุรกรรมผ่านบริการนี้ บริษัทจะระงับการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควรทันทีรวมทั้งจะอายัดเงินรายการนั้น ๆ ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งโดยผู้ใช้บริการสามารถแสดงเอกสาร วัตถุพยาน พยานบุคคลหรือหลักฐานอื่นใด และผู้ใช้บริการยังสามารถทำการใด ๆ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของธุรกรรมรายการนั้น ๆ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดแล้วผู้ใช้บริการจงใจเพิกเฉยหรือไม่สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์และความถูกต้องของธุรกรรมรายการนั้น ๆ ได้ บริษัทจะทำการยกเลิกสัญญากับผู้ใช้บริการทันที

  ผู้ใช้บริการตกลงจะชดใช้คืนแก่บริษัทในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดแก่บริษัท หรือค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่บริษัทได้ชดใช้แก่บุคคลภายนอกในกรณีเช่นนี้
  กรณีการทำธุรกรรมเติมเงิน และ/หรือ ชำระเงินผ่านระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ SCG Family Cash Card โดยผ่านกระบวนการบัตรเครดิต บัตรเดบิต และ/หรือ Internet Banking รายการใดเข้าข่ายเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม เงินรายการนั้น ๆ จะถูกยึด/อายัดไว้ในระบบจนกว่าเจ้าของเงินที่แท้จริงจะได้แสดงความจำนงติดต่อขอรับเงินคืน ทั้งนี้ หากบริษัทพิจารณาพยานหลักฐานพบเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลใดเป็นเจ้าของเงินที่แท้จริง บริษัทจะคืนเงินสุทธิภายหลังจากหักค่าธรรมเนียมการใช้บริการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ Cash Back คะแนนสะสม หรือสิทธิประโยชน์อื่น ให้แก่เจ้าของเงินที่แท้จริงภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
  ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้บริษัท ดำเนินการเรียกเก็บและหักเงินออกจากบัตร SCG Family Cash Card ของผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติ เป็นค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (ถ้ามี) ตามที่บริษัทกำหนด
  ผู้ใช้บริการยินยอมให้ถือว่า บรรดาหนังสือ จดหมาย และคำบอกกล่าวใด ๆ ที่บริษัทได้ส่งให้ผู้ใช้บริการตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้กับบริษัท ไม่ว่าจะโดยการส่งเอง หรือส่งทางไปรณีย์ หรือส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Short Message Service (SMS) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้กับบริษัท รวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดของบริษัท ให้ถือว่าเป็นการจัดส่งให้แก่ผู้ใช้บริการโดยชอบแล้ว

  โดยไม่ว่าผู้ใช้บริการได้รับหรือเปิดดูข้อความหรือไม่ก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องสื่อสารในรูปแบบของเอกสาร การสื่อสารของบริษัทไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ บริษัทจะถือว่าเป็นการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถือว่าผู้ใช้บริการจะได้รับการสื่อสารดังกล่าวไม่เกิน 5 วันทำการนับแต่วันที่มีการประกาศหรือการส่งข้อความมายังผู้ใช้บริการ โดยไม่ว่าผู้ใช้บริการได้รับหรือเปิดดูข้อความหรือไม่ก็ตาม
  ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้บริษัทมีสิทธิยกเลิก เพิกถอนและ / หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ตามแต่จะเห็นสมควร โดยให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วันก่อนมีผลใช้บังคับ และผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆจากบริษัท

  นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าเป็นสิทธิและดุลยพินิจโดยลำพังของบริษัทหรือเอสซีจีที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ Cash Back คะแนนสะสม หรือสิทธิประโยชน์อื่น ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ ก่อนการเปลี่ยนแปลงมีผลใช้บังคับโดยให้ถือว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์ ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
  ในกรณีที่ไม่มีการทำธุรกรรมใด ๆ ผ่านบัตร SCG Family Cash Card ของผู้ใช้บริการ เป็นเวลา 1 ปีนับจากเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในบัตรครั้งสุดท้าย ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทคิดค่าธรรมเนียมการใช้บัตรในอัตราตามเอกสารแนบ 2 โดยหักจากยอดเงินในบัตรจนกว่าจะหมด ทั้งนี้ หากหักจากเงินส่วนที่เติมหมดแล้ว หากกำหนดไว้ในรายละเอียดโปรโมชั่น ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัท หรือ เอสซีจี หักเงินในส่วนที่เป็น Cash Back คะแนนสะสม หรือสิทธิประโยชน์อื่นได้ด้วย
  กรณีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด/เงื่อนไข/ข้อบังคับตามสัญญานี้ ผู้ใช้บริการยินยอมให้การให้บริการตามสัญญานี้ยังต้องปฏิบัติตามและอยู่ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงนั้นในทันทีโดยอัตโนมัติ ซึ่งบริษัทจะประกาศแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ www.scgfamily.com หรือช่องทางอื่นที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม
  ผู้ใช้บริการยินยอมว่าการยอมรับต่อข้อตกลงการใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการตามสัญญานี้ เป็นการยินยอมให้บริษัทมีสิทธิยึดถือทรัพย์สินที่อยู่ในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ SCG Family Cash Card ของผู้ใช้บริการ และบริษัทอาจนำทรัพย์สินของผู้ใช้บริการที่อยู่ในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ SCG Family Cash Card ไปเพื่อชำระหนี้ที่ผู้ใช้บริการค้างชำระต่อบริษัทหรือต่อบุคคลอื่นตามกฎหมายได้ สิทธิที่ระบุภายในส่วนนี้เป็นสิทธิที่ระบุเพิ่มเติมจากสิทธิในหัวข้ออื่น ๆ
  สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับ Cash Back คะแนนสะสม และ/หรือ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
  หากผู้ใช้บริการเติมเงินในบัตร SCG Family Cash Card ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการจะได้รับ Cash Back คะแนนสะสม หรือสิทธิประโยชน์อื่น ในอัตราตามที่บริษัทและ/หรือเอสซีจีกำหนด เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทและ/หรือเอสซีจีกำหนดในแต่ละช่วงเวลา

  ทั้งนี้ Cash Back คะแนนสะสม หรือสิทธิประโยชน์อื่น สามารถใช้ชำระได้เฉพาะค่าสินค้า และ/หรือ บริการตามที่เอสซีจีกำหนดเท่านั้น เว้นแต่ได้กำหนดเป็นอย่างอื่น
  ในการหักเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตร SCG Family Cash Card เมื่อผู้ใช้บริการใช้บัตร SCG Family Cash Card ชำระค่าสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทหักจากยอดรวมของเงินในส่วนที่ผู้ใช้บริการเติมไว้ในบัตรให้หมดก่อน จึงจะหักจากยอดรวมในส่วน Cash Back หรือสิทธิประโยชน์อื่น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเติมเงินหรือได้รับ Cash Back คะแนนสะสม สิทธิประโยชน์อื่นกี่ครั้งก็ตาม
  ผู้ใช้บริการยอมรับว่า Cash Back คะแนนสะสม หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้

  เพื่อประโยชน์ในทางปฏิบัติ กรณีที่ผู้ใช้บริการที่ได้รับ Cash Back และ/หรือ คะแนนสะสม และ/หรือสิทธิประโยชน์อื่น ขอแลกมูลค่าในบัตรคืนหรือยกเลิกบัตร SCG Family Cash Card ผู้ใช้บริการตกลงให้ถือว่ายอดรวม Cash Back และ/หรือ คะแนนสะสม และ/หรือสิทธิประโยชน์อื่นในบัตรมีมูลค่า 3% ของมูลค่าที่เหลืออยู่ในบัตรในวันที่ขอแลกเงินคืนหรือยกเลิกบัตร และบริษัทมีสิทธิหัก Cash Back และ/หรือคะแนนสะสม และ/หรือสิทธิประโยชน์อื่นที่ได้รับคืนในอัตราดังกล่าว
  วิธีการใช้บริการระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ SCG Family Cash Card พร้อมรายละเอียดค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นข้อมูลล่าสุด แสดงไว้ในเอกสารแนบ 2 และที่เว็บไซต์ www.scgfamily.com หรือ ช่องทางอื่นที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม
  สิทธิหน้าที่ / ภาระผูกพัน และข้อสงวนสิทธิของบริษัท
  บริษัทมีสิทธิคัดค้านการขอใช้บริการของผู้ใช้บริการได้ บริษัททรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะพิจารณาไม่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ และ / หรือไม่ผูกพันบริษัทให้ต้องทำสัญญานี้กับผู้ใช้บริการ และให้ถือว่าการตัดสินใจของบริษัทเป็นเด็ดขาดโดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการเสนอขอใช้บริการนี้
  เมื่อมีคำขอของผู้ใช้บริการ บริษัทจะดำเนินการหัก และ/หรือ ฝากเงิน จาก / เข้าบัญชีธนาคาร บัตรวีซ่า และ / หรือ บัตรเจซีบี และ/หรือ บัตรมาสเตอร์การ์ด ตามคำขอของผู้ใช้บริการที่กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในทันที บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นหากความล่าช้ามิได้มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมที่บริษัทและลูกจ้างหรือตัวแทนของบริษัทจะต้องรับผิดชอบ หรือมีสาเหตุมาจากปัจจัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทอันส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการทำธุรกรรม เช่น ความล่าช้าซึ่งเกิดจากระบบของธนาคารหรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใด เป็นต้น
  บริษัทจะบอกเลิกสัญญากับผู้ใช้บริการ หากปรากฏว่าผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อหนึ่งข้อใดตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ก็ดี หรือโดยสาเหตุอื่นใด ในเวลาใด ๆ ก็ได้ทุกเมื่อ โดยไม่คำนึงว่าผู้ใช้บริการจะมียอดเงินคงเหลือในบัตร SCG Family Cash Card หรือไม่ และผู้ใช้บริการจะยินยอมด้วยหรือไม่ก็ตาม อีกทั้งบริษัทขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบประวัติด้านข้อมูลเครดิตของผู้ใช้บริการทุกราย และบริษัทสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาปิด/ยกเลิกการให้บริการใด ๆ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจากเครดิตของผู้ใช้บริการ

  ในการบอกเลิกสัญญา บริษัทสามารถแจ้งการบอกเลิกสัญญาผ่านทางช่องทางการติดต่อที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ และจะถือว่าสัญญานี้สิ้นสุดลงในทันที แต่ภาระผูกพันในการชำระหนี้ยังคงมีอยู่จนกว่าแต่ละฝ่ายจะได้ชำระหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนเวลาที่สัญญาสิ้นสุดจนหมดสิ้น
  บริษัทขอจำกัดสิทธิผู้ใช้บริการไม่ให้แลกมูลค่าในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์กลับเป็นเงินสด เว้นแต่เป็นการปิดบัญชีตามข้อ 6.5 ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ใช้บริการกระทำหรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดต่อกฎหมายโดยผ่านทางระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ SCG Family Cash Card ก็ดี หรือผู้ใช้บริการใช้ และ / หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อบริษัทก็ดี หรือผู้ใช้บริการละเมิดเงื่อนไข / ข้อกำหนดในสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดก็ดี และบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความผิดร้ายแรง บริษัทจะทำการยกเลิกสัญญาและ / หรือปิดบัญชีผู้ใช้บริการ SCG Family Cash Card ของผู้ใช้บริการและยกเลิกสัญญานี้ได้ทันที โดยผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ดำเนินคดีใด ๆ ทั้งสิ้นกับบริษัทเพื่อเรียกร้องเงินที่คงค้างอยู่ในบัตร SCG Family Cash Card ของผู้ใช้บริการซึ่งบริษัทเพียงครอบครองไว้แทนจนกว่าจะได้มีการพิสูจน์ความถูกต้องของผู้มีสิทธิรับเงินจำนวนดังกล่าว หรือมีคำสั่งใด ๆ จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะหักค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากการดูแลรักษาเงินจำนวนดังกล่าว และ/หรือ Cash Back คะแนนสะสม และ/หรือสิทธิประโยชน์อื่นออกจากจำนวนเงินทั้งหมดก่อนส่งคืนแก่ผู้รับโดยชอบข้างต้น
  บริษัทจะรักษาเงินรับล่วงหน้าที่ผู้ใช้บริการชำระแก่บริษัทเพื่อเติมมูลค่าใน SCG Family Cash Card แยกต่างหากจากเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินการและจะไม่นำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นของบริษัท รวมทั้งจะไม่นำเงินของผู้ใช้บริการมาชำระหนี้ของบริษัท ซึ่งรวมถึงในกรณีที่บริษัทล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการ หรือกระทำโดยประการอื่น
  บริษัทจะรวมเงินทุนของผู้ใช้บริการกับเงินทุนของผู้ใช้บริการอื่น ๆ ไว้ในบัญชีธนาคารที่บริษัทเป็นเจ้าของ (บัญชีรวม) ซึ่งแยกต่างหากจากบัญชีอื่น ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการได้ยินยอมและยอมรับว่ารายได้ ดอกผล และ/หรือผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดขึ้นในบัญชีรวมนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดยผู้ใช้บริการตกลงจะไม่รับดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่บริษัททำหน้าที่เก็บรักษาเงินทุนนั้น ๆ โดยเงินสกุลอื่น ๆ นอกเหนือจากเงินสกุลบาทจะไม่สามารถถูกเก็บรักษาไว้ในบัญชีธนาคารของบริษัทได้ บริษัทจะดำเนินการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการให้แก่ร้านค้า ตามความประสงค์และความยินยอมของผู้ใช้บริการภายใต้วิธีการเงื่อนไขและข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ และธุรกรรมนั้น ๆ จะต้องไม่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งตามกฎหมาย เป็นการพ้นวิสัย หรือ เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
  เมื่อมีเหตุให้สัญญานี้เป็นอันสิ้นสุดลงด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทมีสิทธิโดยชอบในการหักเงินจากบัญชีของผู้ใช้บริการหรือยึดหน่วงทรัพย์สินใด ๆ ของผู้ใช้บริการที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทจนกว่าบริษัทจะได้รับเงินบรรดาที่ผู้ใช้บริการค้างชำระเพราะหน้าที่การให้บริการของบริษัททั้งหมดได้
  ข้อสงวนสิทธิอื่น ๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์เหล่านี้
   กรณีความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของบุคคลอื่นอันเป็นการละเมิดหรือก่อความเสียหายประการใดต่อผู้ใช้บริการ กรณีความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องจากพฤติการณ์นอกเหนือการควบคุมของบริษัทหรือเหตุสุดวิสัยใด ๆ รวมถึงความเสียหายจากภาวะขาดทุนของผู้ใช้บริการ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นส่วนตัวหรือที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว โดยชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นไปตามสัญญานี้ ที่ทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ SCG Family Cash Card และหมายรวมถึงกรณีที่บริษัทได้กระทำการเตือนผู้ใช้บริการถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแล้ว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำโดยจงใจหรือโดยประมาทเลินเล่อในการทำหน้าที่ของบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการโทรคมนาคม บริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงการให้บริการคอมพิวเตอร์ฮาดแวร์ หรือ ซอฟท์แวร์ หรือสถานการณ์ที่นอกเหนือความควบคุมหรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด เช่น อัคคีภัย อุทกภัย ภัยธรรมชาติอื่น สงคราม จลาจล ประท้วง อุปกรณ์ชำรุด คอมพิวเตอร์ไวรัส ไฟฟ้าหรือระบบโทรคมนาคมบกพร่อง เป็นต้น
  การสิ้นสุดของสัญญา
  การสิ้นสุดของสัญญานี้ ไม่มีผลยกเลิกหรือลบล้างสิทธิของบริษัทและความรับผิดของผู้ใช้บริการในบรรดาค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ย หรือ เงินอื่นใดที่ผู้ใช้บริการต้องชำระตามที่กำหนดในสัญญานี้
  กรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ภาระผูกพันในการชำระหนี้จะยังคงมีอยู่จนกว่าแต่ละฝ่ายจะได้ชำระหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนเวลาที่สัญญาสิ้นสุดจนหมดสิ้น บริษัทจะคืนมูลค่าที่เหลือในบัตร SCG Family Cash Card แก่ผู้ใช้บริการ หลังหัก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ Cash Back คะแนนสะสม และ/หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เว้นแต่ได้กำหนดเป็นอย่างอื่น โดยจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ ภายใน 30 วันนับแต่เลิกสัญญา เว้นแต่กำหนดเป็นอย่างอื่น
  เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงด้วยเหตุอันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อกำหนดแห่งสัญญานี้เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด หรือกรณีใด ๆ ก็ตาม หากมีเงินหรือ ทรัพย์สินอื่นใดที่ผู้ใช้บริการได้รับไว้โดยมิควรได้ ผู้ใช้บริการต้องรีบส่งมอบคืนเงินหรือทรัพย์สินเหล่านั้นทันทีด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการเอง หากฝ่าฝืนบริษัทมีสิทธิติดตามทวงถาม พร้อมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายจริงที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวของผู้ใช้บริการ ตลอดจนฟ้องร้องดำเนินคดี โดยผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ยกข้อต่อสู้ใด ๆ ขึ้นเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบดังกล่าว
  ความรับผิดกรณีผิดสัญญา ฝ่ายที่ผิดสัญญาตกลงจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายโดยทั้งหมดทั้งสิ้น เช่น การบอกกล่าวทวงถาม ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าป่วยการ ค่าพาหนะ เป็นต้น
  กรณีที่มีการปิดบัญชีผู้ใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ SCG Family Cash Card ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจะคืนมูลค่าที่เหลือในบัตร SCG Family Cash Card ให้กับผู้ใช้บริการ หลังหัก ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง Cash Back คะแนนสะสม และ/หรือ สิทธิประโยชน์อื่นโดยผู้ใช้บริการสามารถปิดบัญชีได้ โดยแจ้งไปที่ SCG Contact Center ส่งเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหน้าบัตร SCG FAMILY CASH CARD สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จากนั้นบริษัทจะทำการตรวจสอบว่าบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีของผู้ใช้บริการจริงหรือไม่ โดยพิจารณาจากข้อมูลอ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผู้ใช้บริการได้ทำการแจ้งไว้ในขั้นตอนลงทะเบียน และ/หรือการที่ผู้ใช้บริการสามารถระบุรหัสผ่านและข้อมูลการใช้บริการได้อย่างถูกต้อง หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลอ้างอิงถูกต้องหรือผู้ใช้บริการสามารถระบุรหัสผ่านและข้อมูลบริการได้ถูกต้อง บริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ใช้บริการยื่นเอกสารครบถ้วน เว้นแต่กำหนดเป็นอย่างอื่น
  บทเบ็ดเตล็ด
  การที่บริษัทยอมยกเว้นข้อปฏิบัติใด ๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด ครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ตาม ไม่มีผลที่จะให้ถือว่าบริษัทได้สละเจตนาบังคับตามสัญญานี้บางส่วนหรือบางข้อในครั้งต่อ ๆ ไป กล่าวคือ ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามสัญญานี้โดยเคร่งครัดครบถ้วนทุกข้อในคราวต่อ ๆ ไปตลอดอายุสัญญานี้
  กรณีมีเหตุให้ต้องติดตามทวงคืนทรัพย์สินหรือสินค้าจากบุคคลที่สาม ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่และดำเนินการใด ๆ ตามปกติของผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการด้วยตนเองและค่าใช้จ่ายของตัวผู้ใช้บริการเอง
  หากสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ คู่สัญญาตกลงให้ถือว่าส่วนที่สมบูรณ์หรือไม่เป็นโมฆะ แยกออกจากส่วนที่ไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะนั้น และมีผลบังคับได้
  สัญญานี้ให้ใช้บังคับตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาท
  ช่องทางการติดต่อ

  บริษัท ทีทูพี จำกัด เลขที่ 54 อาคาร บี.บี.บิลดิ้ง ชั้น 11 ห้องเลขที่ 1108-1109 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 02-0300089 Email service@t2pco.com
เอกสารแนบ 1
รายการสินค้าและบริการที่ร่วมรายการ
1. สินค้าแบรนด์ SCG, ตราเสือ*, WINDSOR, COTTO, QCON, GEOLUXE หากมีการเปลี่ยนแปลงสินค้าที่เข้าร่วมรายการ เอสซีจีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

*เฉพาะสินค้าในกลุ่มปูนซิเมนต์ ตราเสือเท่านั้น
เอกสารแนบ 2
อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมในการขอแลกเงินคืนหรือปิดบัญชีผู้ใช้ 500 บาท โดยหักจากยอดเงินในบัตร SCG Family Cash Card ของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในส่วนนี้แยกต่างหากและไม่สามารถหักจาก Cash back คะแนนสะสม หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดได้
2. ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ในกรณีบัตรสูญหาย ใบละ 500 บาท
3. ค่าธรรมเนียมการใช้บัตร กรณีที่บัตร SCG Family Cash Card ของผู้ใช้บริการไม่มีการทำธุรกรรมใด ๆ เป็นเวลา 1 ปีนับจากเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในบัตรครั้งสุดท้าย ปีละ 200 บาท
ข้าพเจ้าอ่านและทำความเข้าใจในเงื่อนไขและข้อตกลงบัตร SCG Family Cash Card พร้อมทั้งยินยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น